Byggdetaljer

Generelle emner
401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon 401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper
Fysikk – Mekanikk – Statistikk
Innemiljø
Fysikk – Mekanikk – Statistikk
421.001 SI-enheter. Omregningstabeller 421.051 Statikkformler for bjelker
Fukt
421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag
Lyd
421.401 Lyd og akustiske størrelser 421.402 Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper 421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer 421.423 Innendørs skjermer mot støy 421.424 Innbygging av støykilder 421.425 Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode. 421.431 Lydisolering av gjennomføringer
Temperatur og luftkvalitet
421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater
Lys
421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 421.630 Statisk elektrisitet. Årsaker og konsekvenser
Kjemi
432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering
Meteorologi – Klima
451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning
Teknikk – ingeniørfag
Livsløpsvurderinger og miljødata
470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning
Materiallære
U-verdier og laster
471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 471.011 U-verdier. Etasjeskillere 471.013 U-verdier. Tak 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk
Energibehov
471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater
Energibehov
471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger
U-verdier
471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 471.403 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av I-profiler av tre 471.404 U-verdier. Vegger over terreng – dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.421 U-verdier. Vegger over terreng – massivtre 471.431 U-verdier. Vegger over terreng – laftet tre 471.441 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler 471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong 471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon 471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker 471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker 471.481 U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl 471.490 Påhengsvegger av glass og metall. U-verdier
Kuldebroer
472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger 472.101 Kuldebroverdier. Isolert ringmur med betong, bindingsverk av tre og betonggolv på grunnen 472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen 472.274 Kuldebroverdier. Vegg mot terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon og golv på grunnen 472.301 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og trebjelkelag 472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong 472.306 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av lettklinker 472.307 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av porebetong 472.308 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og hulldekke av betong 472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag 472.326 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og dekke av betong 472.329 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og hulldekke av betong 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 472.367 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, trebjelkelag 472.371 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong 472.375 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, dekke av lettklinkerbetong 472.376 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 472.501 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og bindingsverksvegg av tre 472.503 Kuldebroverdier. Skrått tretak med kaldt loft og vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.511 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre 472.512 Kuldebroverdier. Isolert skrått tretak og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.514 Kuldebroverdier. Møne i isolerte skrå tretak 472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre 472.532 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.701 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og søyle av stål 472.711 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre 472.721 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og søyle av stål 472.723 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.763 Kuldebroverdier. Hjørne mellom betongvegger med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.911 Kuldebroverdier. Skorstein av lettklinkerbetongelementer og isolert trebjelkelag 472.931 Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong
Energiforvaltning, energikilde og utnyttelse
473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger
Fukt- og tilstandskontroll
474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 474.642 Termografering av bygninger
Teknisk tilrettelegging generelt
501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 501.108 Renhold i byggeperioden 503.415 Værbeskyttelse under bygging
Tomt - byggegrunn
Grunnforhold
Beskaffenhet – klassifisering
511.101 Byggegrunn og terreng
Grunnundersøkelser
511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus 511.211 Planlegging for bygging på forurenset grunn
Grunnbearbeidelse
Utgraving – tilbakefylling
513.131 Utlegging og komprimering av sprengsteinsfylling
Sikring av terreng
513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser
Avledning av grunnvann og overflatevann
Drenering av terreng
514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder
Drenering av byggegrunn
514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen
VAR-Anlegg
Vannkilder
515.162 Drikkevannsbrønner 515.165 Enkle renseanlegg for forbruksvann
Vanntilførsel
515.235 Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger
Renseanlegg
515.465 Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering
Fjernvarme
515.505 Fjernvarme i boligområder
Konstruksjoner
Mark, veier, gater, plasser
517.111 Treterrasser på terreng 517.112 Dekker på plasser og mindre veier
Murer, støttemurer
517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer
Skråninger, jordvoller
517.421 Voller og skråninger
Skjermer
517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.551 Skjerming av uteplasser
Gjerder, stolper
517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 517.651 Carporter og små garasjer
Bygningskonstruksjoner
Generelt
Modul, standardisering
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner 520.030 Simulering av betongens herdeforløp 520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre 520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 520.038 Vinterstøping av betong 520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner
Byggesystemer, systembygging
520.110 Modulbygninger av tre. Vurdering av egnethet 520.120 Planlegging av betongelementbygg 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn
Bæresystemer
520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger
Branntekniske forhold
520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger 520.310 Brannspredning via fasader 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong 520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.352 Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg 520.380 Røykkontroll i bygninger 520.385 Nødvendig rømningstid ved brann 520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming
Tettesystemer
520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør
Påvirkninger fra ytre miljø
520.535 Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane
Radon
520.706 Sikring mot radon ved nybygging
Fundament
Generelt
521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen
Golv på grunnen
521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger
Ringmur/kryperom
521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom
Pilarer/peler
521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn
Telesikring
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse
Golv – etasjeskiller
Golv på grunnen (kjellergolv)
522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen
Trebjelkelag og tilfarergolv
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergulv i nye og eksisterende bygninger
Lydisolasjon
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 522.521 Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom
Dekker
522.861 Undergolv på trebjelkelag 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 522.891 Etasjeskillere i massivtre
Yttervegg
Generelt
523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger
Yttervegg mot terreng
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer
Yttervegg mot friluft
523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering 523.231 Skallmurvegger 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Bygninger med laftede vegger
Lydisolasjon
523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger
Fuger
523.611 Betongelementer i fasader 523.621 Fuger i fasader av betongelementer
Innpassing av komponenter
523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 523.741 Karnapper
Innervegg
Bærende vegger
524.213 Innervegger med trestendere 524.223 Murte innervegger 524.233 Innervegger med stålstendere
Lydskillevegger
524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 524.331 Lydisolering i kontorlokaler 524.335 Lydisolering i skoler og barnehager 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger
Innpassing av komponenter
524.721 Innsetting av innvendige tredører
Tak
Generelt
525.002 Takformer, taktyper og oppbygning
Tak med lufting
525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater 525.104 Slake, luftede tretak med isolerte takflater og utvendig nedløp 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet
Kompakte tak
525.207 Kompakte tak
Tak for trafikkering
525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker
Lydisolasjon
525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak
Takvinduer/arker
525.775 Overlyselementer på kompakte tak 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak
Bæresystemer/undertak
525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord 525.866 Undertak
Utstyr til tak
525.921 Takrenner og nedløp 525.931 Snøfangere 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak
Balkonger
526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong
Konstruksjoner - Rom
Fryse-/kjølerom
527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager
Badstu/baderom
527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 527.245 Rom med høy fuktbelastning
Lydisolasjon – rom
527.300 Romakustikk 527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom
Komponenter til bygningskonstruksjoner
Golv/etasjeskiller
Innvendige trapper, ramper og stiger
532.211 Tretrapper 532.212 Trapper av betong og naturstein 532.225 Trinnlyd fra trapper
Yttervegger
Vinduer
533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 533.132 Vinduer av tre 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg
Dører til yttervegg
533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger
Innervegger
Dører til innervegger
534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører
Andre konstruksjoner
Komponenter til balkonger, terrasser o.l.
536.112 Rekkverk
Andre komponenter for innbygging – faste
536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper
Overflater
Generelt
540.222 Forebygging av statisk elektrisitet
Belegg - Golv, trapp o.a.
Generelt
541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder
Påstøp
541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.210 Plasstøpt terrazzo
Belegg
541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv
Fliser
541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer
Tregolv
541.501 Legging av golvbord 541.505 Legging av parkett
Våtrom/ idrettsgolv
541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 541.810 Golv i idrettshaller for flerbruk
Utvendig kledning
Generelt
542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing
Trekledninger
542.101 Liggende og stående trekledning
Platekledninger
542.201 Fasadekledning av metall
Murte og pussede kledninger
542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon
Betongoverflater
542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre
542.502 Utvendig kledning med plane plater
542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger
Overflatebehandling
542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse
Innvendig kledning
Trekledninger
543.101 Innvendig trepanel 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar
Platekledninger
543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger
Fliser, mur og puss
543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag
Kledninger med spesielle lydegenskaper
543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling 543.424 Lydspredende flater (diffusorer) 543.434 Lydreflekterende flater
Våtrom
543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning
Himlinger
543.613 Nedfôret himling 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger
Overflatebehandling
543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater
Taktekking
Overlappstekking
544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 544.102 Tekking med takskifer 544.103 Tekking med profilerte metallplater 544.105 Tekking med asfalttakshingel 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel
Heltekking
544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger 544.206 Mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takfolie på skrå og flate tak 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking
Fordrøyningstekking
544.803 Torvtak 544.823 Sedumtak
Installasjoner
Generelt
Brann
550.361 Sprinkleranlegg 550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold 550.365 Boligsprinkleranlegg
Oppheng til tekniske installasjoner
550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse
Vibrasjon
550.501 Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr
Klimaanlegg
Varmeanlegg
552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader 552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 552.111 Vannbåret gulvvarme. Rørsystem og dimensjonering 552.112 Elektriske golvvarmeanlegg 552.114 Elektriske varmefolier i himling 552.122 Vannbåret gulvvarme. Oppbygging av gulv 552.135 Ildsteder og skorsteiner
Ventilasjonsanlegg
552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 552.311 Ventilasjon i skoler 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning
Annet
552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte
Sanitæranlegg
Generelt
553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner 553.004 Dimensjonering av avløpsrør 553.008 Avløpsinstallasjoner. Rørtyper og føringsveier 553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner
Sanitærinstallasjoner
553.116 Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning 553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper 553.135 Lekkasjestoppere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner
553.456 Alternative klosettanlegg
Elanlegg
Generelt
554.022 Transformatorrom
Anlegg for teknisk strøm
554.105 Elinstallasjoner i boliger
Belysningsanlegg
554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg
Byggevarer og materialer
Generelt
570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer
Formvarer
Generelt
571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper
Naturstein
571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder
Støpt byggestein
571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper
Metallvarer
571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper 571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering 571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong
Trelast
571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper
Plast, gummi, bituminøse materialer/varer
571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper
Glass
571.951 Bygningsglass 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 571.956 Sikkerhetsruter 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand
Mengdevarer
Tilslags- og fyllmaterialer
572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 572.115 Tilslagsmaterialer for betong
Kalk, sement, betongmørtler
572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 572.207 Tilsetningsstoffer for betong 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse
Materialer med spesiell funksjon
Festemidler, fugematerialer
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 573.144 Ankerfester i betong 573.146 Forankring i murverk 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler
Beskyttende materialer
573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper
Isolerende materialer
573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper
573.420 Byggematerialer – akustiske egenskaper 573.430 Materialdata for vanndamptransport