Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger

Byggforskserien

Juni 2013
472.051
Sist endret 08.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 24.02.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

472.051

Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger

Juni 2013

Utgitt i samarbeid med
Enova

 

Fig. v

Denne anvisningen beskriver forutsetninger for beregning av kuldebroverdier, ψ (W/(mK)), for tilslutninger mellom forskjellige bygningsdeler vist i Byggforskserien. Kuldebroverdier for tilslutninger er gitt i Kuldebroatlasbks.byggforsk.no. Se også Byggdetaljer 471.015 Kuldebroer. Konsekvenser og dokumentasjon av energibruk og 471.016 Kuldebroer. Metoder for å bestemme kuldebroverdi.

Nødvendig oppbygning for å dimensjonere bæreevne, lydisolering og brannsikkerhet osv. er vist i andre anvisninger i Byggforskserien.

 

Kuldebroverdier benyttes ved energiberegninger og ved dokumentasjon av bygningers energieffektivitet. Se Byggdetaljer 471.018.

Kuldebroverdiene for tilslutninger henger sammen med bygningsdelenes varmetekniske egenskaper (U-verdier) og tilslutningenes geometri. Når man skal gjøre energiberegninger eller dokumentere energieffektivitet, er det derfor viktig å velge den kuldebroverdien som gjelder for oppbygningen av de aktuelle bygningsdelene med tilhørende materialegenskaper. Se Byggdetaljer 471.231.

 

Alle beregningene er gjennomført etter NS-EN ISO 10211. Tilslutninger med konstruksjon mot grunnen beregnes i henhold til metode B i kapittel 10.4.3 i NS-EN ISO 10211. Beregning av varmestrømmer og U-verdier for tilstøtende bygningsdeler inngår i beregning av kuldebroer og gjøres med beregningsprogram for todimensjonal varmestrøm. Utfyllende retningslinjer for å beregne kuldebroer er under utarbeiding.

 

I varmestrømsberegningene er det benyttet dimensjonerende verdier for varmekonduktivitet, λd, som angitt i tabell 3, dersom ikke annet er oppgitt. Verdiene er valgt ut fra sammenhengen med konstruksjonenes U-verdier slik at det totale varmetapet for konstruksjonen blir korrekt. De valgte verdiene kan gjelde for et spenn av isolasjonsmaterialer som det er vanlig å bruke. Øvrige verdier for isolasjonens varmekonduktivitet, λd, oppgis eventuelt i de enkelte anvisningene med kuldebroverdier i Byggforskserien.

 

Oppbygningen av bygningsdelene i de forskjellige tilslutningene stemmer over ens med oppbygningen som er vist i anvisningene for U-verdier, se Byggdetaljer 471.231 og øvrige U-verdianvisninger i Byggforskserien. Oppbygningen spesifiseres i de enkelte anvisningene sammen med nødvendig informasjon for å bestemme kuldebroverdier.

 

Tabell 3

Dimensjonerende varmekonduktivitet, λd, som er benyttet ved beregning av kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler dersom ikke annet er angitt

Materiale

λd W/(mK)

Isolasjon i vegger

0,037

Isolasjon i forkant av dekke

0,037

Isolasjon under golv og under terreng

0,038

Isolasjon i ytterkant av golv mot ringmur

0,038

Markisolasjon

0,038

Lettklinker, løs, under golv

0,14

Polyuretanskum (PUR) i lettklinkerelementer og

sandwichelementer

0,024

Isolasjon i massive tak

0,038

Betong, armert

2,5

Trevirke, varmeledning på tvers av fiberretning

0,12

Trevirke, varmeledning på langs av fiberretning

0,30

Stegmateriale i I-profiler, trebasert platemateriale, på tvers av plata

0,14

Stegmateriale i I-profiler, trebasert platemateriale på langs av plata

0,38

Stål (i tynnplateprofiler)

50

Slisseområdet, 10 mm slisseavstand, ekvivalent λd-verdi

2,93

Rustfritt stål

17

Aluminium

160

Hulldekke av betong, varmeledning på langs av elementet i topp- og bunnsjiktet av betong (over og under hullene)

2,5

Hulldekke av betong, varmeledning på langs av elementet i midtsjiktet (hullene og betongen mellom hullene)

1,0

Lettklinkerelementer, densitet 900 kg/m3

0,31

Porebetongelementer/-blokker, fuktbeskyttet

0,13

Porebetongelementer/-blokker, ute, over terreng

0,14

Teglstein

0,62

Puss/slemming/mørtel

1,0

Innvendig platekledning

0,21

Utvendig platekledning av trebaserte plater med lav densitet (ca. 250 kg/m3)

0,07

Utvendig platekledning av trebaserte plater med høy densitet (ca. 600 kg/m3)

0,14

Jord/sand/grus eller ukjente grunnforhold1)

2,0

I henhold til NS-EN ISO 10211

 

Denne anvisningen er revidert av Lars Gullbrekken, Halvard Høilund-Kaupang og Magnus Vågen. Den erstatter anvisning med samme nummer utgitt i juni 2013, samt deler av Byggdetaljer 471.017 utgitt i oktober 2008. Prosjektleder har vært Brit Roald. Faglig redigering ble avsluttet i juni 2013.

 

Se relevante anvisninger.

 

NS-EN ISO 6946:2007
Bygningskomponenter og -elementer –Varmemotstand og varmegjennomgang – Beregningsmetode

NS-EN ISO 10211:2007
Kuldebroer i bygningskonstruksjoner –
Varmestrømmer og overflatetemperaturer – Detaljerte beregninger

 

Materialet i dette dokumentet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Juni 2013 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn