Hva er Byggforskserien

Byggforskserien, byggenæringens kvalitetsnorm, angir dokumenterte løsninger som kan benyttes for å tilfredsstille funksjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK) til lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.
 
Siden 1950-tallet har SINTEF Byggforsk sammen med byggenæringen gjort kunnskap tilgjengelig og anvendbar gjennom Byggforskserien. Seriens over 700 anvisninger gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger.
  

Hva kan Byggforskserien brukes til?

Som arbeidsbeskrivelse 
Anvisningene kan legges til grunn for tegninger og beskrivelser som settes opp for et byggearbeid. En del anvisninger kan også brukes direkte på arbeidsplassen som arbeidsbeskrivelse. 
Hvis det fins likeverdige løsninger eller materialkombinasjoner for samme detaljer, prøver Byggforskserien å vise alternativer.
 
Som dokumentasjon av løsninger   
Henvisning til tekniske løsninger i anvisningene kan tjene som dokumentasjon for prosjektering og utførelse i byggesaken. Det kan ofte være nok å henvise til anvisningsnummer, -tittel og figurnummer. I andre tilfeller må den utførelsen som er vist i anvisningen, tilpasses det enkelte byggeprosjektet og beskrives nærmere.
Ved alle henvisninger bør man oppgi eksakt figurnummer, anvisningsnummer, samt årstall for utgivelse. Årstallet er viktig, idet anvisningene jevnlig blir revidert. Utgåtte anvisninger er å finne i Byggforskseriens historiske arkiv.
 

Byggforskserien og regelverket

Anbefalingene og løsningene i Byggforskserien blir utarbeidet i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK) til lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). De er også i samsvar med andre lover og forskrifter som det er henvist til. 
Byggforskserien henviser også til norske og internasjonale standarder på områder der det fins standarder og hvor det ellers er hensiktsmessig. Anvisningene i Byggforskserien er innarbeidet i bygge- og anleggsbransjen som rettesnor for god byggeskikk og håndverksmessig utførelse, men er ikke lovverk. På noen områder har serien strengere krav enn lov og forskrifter, eller serien viser løsninger og anbefalinger på områder som lov og forskrift ikke omtaler.
 

Innhold

Byggforskserien består av over 700 anvisninger på 4–8 sider hver. I tillegg består Byggforskserien av beregningsprogrammet TEK-sjekk Energi og et arkiv med utgåtte anvisninger. 
 
Byggforskserien inneholder i hovedsak anvisninger for hvordan konstruksjoner og arealer kan utformes og hvordan prosjekterings- eller utførelsesprosessen kan gjennomføres. I tillegg inneholder serien noe teori og bakgrunnsstoff.  
Anvisningene er fordelt på tre delserier: Planlegging (grønn serie), Byggdetaljer (blå serie) og Byggforvaltning (gul serie). Delseriene inneholder følgende fagstoff:
 
  • Planlegging omfatter informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, forslag til planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
  • Byggdetaljer behandler tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer, energibruk, materialbruk og teoretisk grunnlag.
  • Byggforvaltning omfatter alle oppgaver og funksjoner som er nødvendig for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold, utbedring og ombygging. Mens Planløsning og Byggdetaljer retter seg mest mot nybygging, retter Byggforvaltning seg mot den eksisterende bygningsmassen.
 
Nummersystem
Anvisningene er plassert i et nummersystem med et sekssifret nummer. Det første sifferet forteller hvilken delserie anvisningen tilhører. Anvisninger i Planlegging har førstesifrene 2 og 3, anvisninger i Byggdetaljer har 4 og 5 og Byggforvaltning 6 og 7.
Det laveste førstesifferet i hver delserie angir at anvisningene inneholder teoretisk stoff eller grunnlagsmateriale, mens det høyeste sifferet angir anvisning for løsning. Anvisningene i Byggforskserien har tidligere hatt prefikset G, A eller E foran nummeret (Grunnlag, Anvisning og Erfaring), men prefiksene ble sløyfet på alle anvisninger fra og med 1995, i innholdsfortegnelsene og i henvisninger til eldre anvisninger.

Hvordan utarbeides Byggforskserien?

Et instituttprodukt 
Avdeling Kunnskapsformidling ved SINTEF Byggforsk har ansvar for faglig utvikling, redaksjonell bearbeiding, tegning og utgivelse av anvisningene. Forskningsavdelingene deltar aktivt innenfor sine områder, både med å utarbeide planer for anvisningsarbeidet og å skrive anvisninger. Alle anvisninger gjennomgås og kvalitetssikres både internt og av eksterne fagmiljøer.
 
SINTEF Byggforsk gir også ut anvisninger i samarbeid med andre institusjoner og eksterne rådgivere. Alle kan foreslå nye temaer til Byggforskserien. Forslag som kommer utenfra, blir tatt vel imot og oppfattet som viktig respons på Byggforskserien.
 
Fagutvalg
I kvalitetssikringen av anvisninger som skal gis ut i Byggforskserien, inngår behandling av et eget utvalg med eksterne medlemmer. Utvalget er sammensatt av representanter for entreprenører og byggmestere, arkitekter og konsulenter, undervisning, offentlige myndigheter o.a. Utvalget gir råd om aktuelle nye og reviderte anvisninger og går igjennom manuskripter med kommentarer både til oppbygning og fagstoff. Utvalgsbehandlingen er også en prøve på hvordan forslag til anvisninger kan bli mottatt og brukt i praksis.
 
Revisjon og fornyelse
Nye forskrifter og standarder, nye materialer, metoder, erfaringer og viten gjør at anvisningene må revideres og serien suppleres med stadig nye anvisninger.
Revisjon av tidligere utgitte anvisninger er en viktig del av utgivelsesvirksomheten. Hver ny publisering av anvisninger i Byggforskserien omfatter reviderte anvisninger. Revisjonene kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av hva som er skjedd på fagfeltet. Man må derfor alltid forholde seg til nyeste versjon av anvisningene.
 
Utgåtte anvisninger
Noen ganger blir anvisninger tatt ut av serien. Årsaken kan være at innholdet er foreldet eller at anvisningen er erstattet av en anvisning med annet nummer. Utgåtte anvisninger er tilgjengelig fra Byggforskseriens arkiv.

Historie 

  • Første utgave av Byggdetaljer ble utgitt i 1958 
  • I 1979 ble Byggforskserien utvidet med delserien Planløsning (nå Planlegging), og i 1989 med delserien Byggforvaltning. 
  • I 1992 ble den første elektroniske versjonen av Byggforskserien, Compass kunnskapssystemer, lansert. 
  • I 1998 ble denne erstattet av en helt ny elektronisk versjon, Byggforsk kunnskapssystemer.