Planlegging

Brukerkrav
Generelt
220.010 Programmering av byggeprosjekter 220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.330 Astma, allergi og inneklima 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede
Annen byggprogrammering
222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger
Prosjektering - byggesak
Generelt
240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen
Utredning - prosjektering
241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre 241.020 Opprettelse av ny grunneiendom og andre oppmålingssaker 241.021 Seksjonering av fast eiendom 241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon 241.211 Arkeologi for byggenæringen 241.212 Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker
Areal- og bebyggelsesplaner
Generelt
Gitte betingelser
311.015 Vann i by - håndtering av overvann i bebygde områder 311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 311.125 Snøskred. Skredfare og sikring 311.126 Sørpeskred. Skredfare og sikring 311.135 Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak 311.137 Løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering og sikringstiltak 311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger 311.146 Leirskred. Sikringstiltak 311.200 Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar
Utforming av planen
Generelt
312.008 Stedsanalyse 312.011 Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger 312.013 Planlegging av småhusområder. Stortomtmetoden 312.015 Planlegging av småhusområder. Veier og parkering 312.017 Planlegging av småhusområder. Fellesarealer, grønnstruktur og inngrep i terrenget 312.019 Planlegging av småhusområder. Tomt og bebyggelse 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.035 Planlegging av områder for fritidsbebyggelse 312.047 Fortetting i byområder
Trafikksystem
312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg
Utearealer
312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging
Vegetasjon
316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder
Bygninger generelt
Spesielle brukerkrav
320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov
Teknisk prosjektering
321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge
Brann
321.010 Byggeskikk. Definisjoner og virkemidler 321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder 321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 321.085 Brannteknisk prosjektering av overbygde gårder og gater
Tekniske innstallasjoner og anlegg
321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder 321.225 Føringer for IKT- og elkabler. Planlegging og plassering 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger
Inngangsparti
323.101 Atkomst og inngangsparti 323.111 Svalganger i boligbygninger
Innvendig atkomst
Trapper
324.301 Utforming av trapper
Heiser
324.501 Personheiser
Skilting
327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø
Boliger og hytter
Generelt. Planløsning
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger
Småhus og hytter
331.130 Frittliggende hytter 331.133 Frittliggende hytter. Eksempler
Andre bygninger
Bygninger for fritid og kultur
Idrettshaller, bad
341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller
Undervisningsbygg og barnehager
342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.205E Elementary school buildings. Layout and design 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 342.207E Elementary school buildings. Examples
Kontorbygg, servicebygg og butikker
344.110 Tilpasningsdyktige kontorbygninger 344.210 Strategier for valg av kontorløsning 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler
Boligens rom og innredninger
Generelt
360.301 Belysning i boligen
Oppholdsrom
361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger
Vindfang, entre, gang
363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger
Boder, oppbevaring
366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger
Andre rom og innredninger
Fritids- og kulturlokaler
Møte- og festlokaler
371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold
Serveringslokaler
371.801 Serveringssteder
Industri- og lagerlokaler, verksteder
376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Supplerende rom, innredninger og utstyr
379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.123 Belysning i glassgårder 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 379.205 Garderober for ansatte og publikum 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 379.413 Varemottak
Utendørs anlegg og utstyr
380.010 Utendørs belysning. Planlegging
Lekeplasser, skolegårder
381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming
388.510 Møteplasser i det offentlige rom