April 2024
523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting
Mars 2024
401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 524.721 Innsetting av innvendige tredører 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 723.638 Utskifting av vinduer
Februar 2024
312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner
Januar 2024
421.401 Lyd og akustiske størrelser 421.402 Romakustikk og lydisolering. Grunnbegreper 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg
Desember 2023
330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 517.651 Carporter og små garasjer 726.608 Innglassingssystemer for eksisterende balkong i boligbygninger
November 2023
520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger 524.233 Innervegger med stålstendere
Oktober 2023
312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg 517.112 Dekker på plasser og mindre veier 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
September 2023
473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 525.104 Slake, luftede tretak med isolerte takflater og utvendig nedløp 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger
August 2023
321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning 522.362 Tilfarergulv i nye og eksisterende bygninger 544.105 Tekking med asfalttakshingel
Juli 2023
451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring
Juni 2023
241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 542.502 Utvendig kledning med plane plater 612.020 Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre
Mai 2023
321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning 471.490 Påhengsvegger av glass og metall. U-verdier 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.352 Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre
April 2023
527.309 Lydregulering i kontorlokaler
Mars 2023
523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse
Februar 2023
523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler
Januar 2023
520.706 Sikring mot radon ved nybygging 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
November 2022
321.036 Rømning fra bygninger ved brann 323.111 Svalganger i boligbygninger 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning
Oktober 2022
573.420 Byggematerialer – akustiske egenskaper
September 2022
720.425 Reparasjon av riss og sprekker i betongkonstruksjoner
August 2022
542.643 Brannhemmende utvendig trekledning 552.311 Ventilasjon i skoler
Juni 2022
381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming
Mai 2022
532.225 Trinnlyd fra trapper
Mars 2022
523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde
Februar 2022
525.775 Overlyselementer på kompakte tak 542.101 Liggende og stående trekledning
Januar 2022
220.010 Programmering av byggeprosjekter
Desember 2021
520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering
November 2021
321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper
September 2021
220.010 Programmering av byggeprosjekter 421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer 720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring 720.423 Mekanisk reparasjon av betong 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong
August 2021
525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater
Juni 2021
241.021 Seksjonering av fast eiendom 321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
Mai 2021
401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon
April 2021
241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 517.111 Treterrasser på terreng 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 542.101 Liggende og stående trekledning 552.135 Ildsteder og skorsteiner
Mars 2021
220.114 Prosjektering av luminanskontrast 327.101 Skilting 327.101 Skilting 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt 726.608 Innglassingssystemer for balkong
Februar 2021
323.111 Svalganger i boligbygninger 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong 522.891 Etasjeskillere i massivtre
Januar 2021
451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning
Desember 2020
520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting
November 2020
525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord
Oktober 2020
474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt 523.231 Skallmurvegger 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper
September 2020
321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 520.110 Modulbygninger av tre. Vurdering av egnethet 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 523.291 Bygninger med laftede vegger 626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk
Juni 2020
220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 323.101 Atkomst og inngangsparti 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 388.510 Møteplasser i det offentlige rom
Mai 2020
321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 552.111 Vannbåret gulvvarme. Rørsystem og dimensjonering 552.122 Vannbåret gulvvarme. Oppbygging av gulv 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg
April 2020
524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk
Mars 2020
330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner
Februar 2020
514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen
Januar 2020
323.101 Atkomst og inngangsparti 324.301 Utforming av trapper 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring
Desember 2019
241.021 Seksjonering av fast eiendom
November 2019
220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.301 Utforming av trapper 330.009 Boliger og boligbygninger. Definisjoner 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører
Oktober 2019
311.125 Snøskred. Skredfare og sikring 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 421.051 Statikkformler for bjelker 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 542.301 Murt forblending 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner
September 2019
525.307 Tak for biltrafikk og parkering
August 2019
524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 550.365 Boligsprinkleranlegg
Juli 2019
220.311 Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer 371.801 Serveringssteder 503.415 Værbeskyttelse under bygging
Juni 2019
316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 511.211 Planlegging for bygging på forurenset grunn 542.101 Stående trekledning
Mai 2019
220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 361.105 Stue i boliger 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 542.201 Fasadekledning av metall 542.502 Utvendig kledning med plane plater