Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede

Byggforskserien

Høst 2000
220.312
Sist endret 01.02.2000
Printet av uinnlogget bruker 15.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.312

Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede

Høst 2000
Tilbaketrukket

Generelt

 

Fig. v

 

01 Innhold

Tilgjengelighetsmalen er presentert i Planløsning 220.310. Tabellene i dette bladet viser en forenklet framstilling av tilgjengelighetsmalens krav til uteområder og bygninger, hvor en del detaljer er utelatt. Framstillingen tar med det vesentligste, men noen av de utelatte detaljene kan likevel bety en del for tilgjengeligheten og brukbarheten. For en mer komplett analyse bør den fullstendige utgaven av malen benyttes, se [321].

Tilgjengeligheten er gradert i tre nivåer: minimumskrav for nye bygninger (nivå 1), god tilgjengelighet (nivå 2) og svært god tilgjengelighet (nivå 3).

 

02 Henvisninger

Plan- og bygningsloven (pbl)

Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning

Standarder:

NS 3937 Funksjonsmål for bruk av rullestol

NS 3041 Informasjonsskilt – Regler for detaljer og plassering

Planløsning:

220.120 Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste

220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede

220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede

320.212 Dimensjonering for rullestol

327.101 Skilting

Byggforvaltning:

700.100 Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer og utbedring

 

Uteområder

11 Bevegelseshemning

Elementskjemaet i tabell 11 a og b viser bare ramper og trapper. For heiser og løfteplattformer, se elementskjema for bygninger, tabell 21 b. For skilt og kommunikasjonsutstyr, se pkt. 12.

 

Tabell 11 a

Hovedskjema/trasé for bevegelseshemning i uteområder

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Parkering

Reserverte parkeringsplasser

Bredde

Dybde

3,8 – 4,8 m

5,0 – 6,0 m

Over 4,8 m

6,0 – 7,0 m

Over 4,8 m

Over 7,0 m

 

Porthøyde ved innkjøring til boligparkering

 

 

Min. 2,45 m

 

Min. 2,45 m

 

Min. 2,45 m

 

Porthøyde ved innkjøring til annen parkering

 

 

Min. 2,75 m

 

Min. 2,75 m

 

Min. 2,75 m

 

Reserverte plasser skiltet med

atkomstsymbol

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Avstand fra reservert parkering til

hovedinngang

 

50 – 100 m

 

25 – 50 m

 

Mindre enn 25 m

Gangstier/ oppholds-

Overflate

Fast

Fast og jevn

Fast, jevn, sklisikker

arealer

Åpne spalter, fuger, sprekker eller

skader i overflaten

Bredde

Dybde

20 – 40 mm

10 – 20 mm

10 – 20 mm

10 – 20 mm

0 – 10 mm

0 – 10 mm

 

Fri bredde på dør/port

0,8 – 0,9 m

0,9 – 1,0 m

Mer enn 1,0 m

 

Nivåforskjeller/trinn/sprang

20 – 25 mm

10 – 20 mm

Ingen

 

Stigninger

Bratthet

Høyde

1:12 – 1:20

0,6 m

Mindre enn 1:20

Mindre enn 0,6 m

Mindre enn 1:20

Mindre enn 0,6 m

 

Fri bredde på gangstier

1,4 – 1,8 m

Mer enn 1,8 m

Mer enn 1,8 m

 

Benker/sitteplasser

Ja

Ja

 

Varmekabler i gangstier

Ja

Ja

 

Ikke flyttbart utstyr (stolper, benker o.l.) i gangbanen

Nei

Nei

 

Løse gjenstander (sykler, skilt o.l.) på gangveger

Nei

Nei

 

Tabell 11 b

Elementer for bevegelseshemning i uteområder

 

 

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Rampe

Overflate

 

Fast

Fast og jevn

Fast, jevn, sklisikker

 

Åpne spalter (ev. rist),

fuger, sprekker

Bredde

Dybde

20 – 40 mm

10 – 20 mm

10 – 20 mm

10 – 20 mm

0 – 10 mm

0 – 10 mm

 

Fri bredde

 

0,9 – 1,1 m

1,1 – 1,4 m

Mer enn 1,4 m

 

Stigning

 

1:12 – 1:20

Mindre enn 1:20

Mindre enn 1:20

 

Tverrfall

 

1:65

Mindre enn 1:65

Mindre enn 1:65

 

Repos topp, bunn og

hvilerepos

 

1,4 m x 1,4 m –

1,6 m x 1,6 m

Større enn

1,6 m x 1,6 m

Større enn

1,6 m x 1,6 m

 

Hvilerepos for hver 0,6 m

høydeforskjell

 

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Håndlist

Høyder

 

Dia-

meter

0,9 – 0,95 m og

0,7 – 0,75 m

 

45 – 50 mm

0,9 – 0,95 m og

0,7 – 0,75 m

 

45 – 50 mm

0,9 – 0,95 m og

0,7 – 0,75 m

 

45 – 50 mm

 

Håndlist på begge sider

 

Ja

Ja

Ja

Trapp

Overflate

 

Fast

Fast og jevn

Fast, jevn, sklisikker

 

Fri bredde

 

0,9 – 1,1 m

1,1 – 1,4 m

Mer enn 1,4 m

 

Repos

 

1,3 m x 1,3 m –

1,4 m x 1,4 m

Mer enn

1,4 m x 1,4 m

Mer enn

1,4 m x 1,4 m

 

Åpne stusstrinn

 

Ja, mindre enn

50 mm åpning

Nei

Nei

 

Opptrinn

Høyde

120 – 160 mm

Mindre enn 120 mm

Mindre enn 120 mm

 

Inntrinn

Dybde

280 – 400 mm

Mer enn 400 mm

Mer enn 400 mm

 

Håndlist

Høyder

 

Dia-

meter

0,9 – 0,95 m

 

 

45 – 50 mm

0,9 – 0,95 m og

0,7 – 0,75 m

 

45 – 50 mm

0,9 – 0,95 m og

0,7 – 0,75 m

 

45 – 50 mm

 

Håndlist på begge sider

 

Ja

Ja

Ja

 

12 Orienteringshemning

 

Tabell 12 a

Hovedskjema/trasé for orienteringshemning i uteområder

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Løsning

Sirkulasjonssystem

Oversiktlig

Oversiktlig

 

Retningsendringer

Buer, alle vinkler

Rettvinklet

Rettvinklet

Miljø

Støy

Trafikk

Ja

Lav

Ikke støy

 

 

Annet

Ja

Lav

Ikke støy

 

Lys

Jevn belysning

Ja

Ja

 

 

Blending

Nei

Nei

Nei

Gang-

Overflate

Fast

Fast og jevn

Fast, jevn, sklisikker

arealer

Markeringer

Kantmarkering langs gangsti

Ledelinje

Ved retningsendring

Ved kryss med gangsti/veg

Ved hindringer (stolper, skilt,

stativer o.l.)

Ved nivåforskjeller/trinn/kanter

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

 

Nei

Kontrast

Kontrast

Kontrast

Kontrast

Kontrast

 

Kontrast

Kontrast og taktilt

Kontrast og taktilt

Kontrast og taktilt

Kontrast og taktilt

Kontrast og taktilt

 

Kontrast og taktilt

Utstyr

Ikke flyttbart utstyr (stolper, benker o.l.) i

gangbanen

Ja

Nei

Nei

 

Løse gjenstander (sykler, skilt o.l.) på gangveger

Ja

Nei

Nei

 

Port

Ja

Ja, markert

Nei

 

Fins lydsignaler/lydfyr

Nei

Nei

Ja

 

Tabell 12 b

Elementer for orienteringshemning i uteområder

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Trapp

Overflate

Fast

Fast og jevn

Fast, jevn, sklisikker

 

Alle trinn markert

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Markering av repos

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Rekkverk markert

Kontrast på håndlist

Kontrast på håndlist

Rampe

Overflate

Fast

Fast og jevn

Fast, jevn, sklisikker

 

Repos markert

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Topp/bunn markert

Kontrast

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Rekkverk markert

Kontrast på håndlist

Kontrast på håndlist

Lys

Lys i trapp/rampe

Ja

Ja

Ja

 

Jevn belysning

Ja

Ja

 

Motlys/blending

Nei

Nei

Nei

Skilt/

Generelt

Fri høyde under utkraget/nedhengt

Min. 2,25 m

Min. 2,25 m

Min. 2,25 m

moni-

 

Lett synlig plassering

Ja

Ja

torer

 

Belyst

Ja

Ja

 

 

Sjenerende reflekser

Nei

Nei

 

 

Tilstand

God

God

 

Skrift

Kontrast

God

God

 

 

Bokstavhøyde (versaler)/leseavstand

Min.1/65

Min. 1/65

 

 

Minimum bokstavhøyde

25 mm

25 mm

 

 

Relieffskrift plassert i rekkehøyde

Ja

Ja + Blindeskrift

 

 

Symbol/piktogram

0,2 m x 0,2 m

Min. 0,3 m x 0,3 m

Min. 0,3 m x 0,3 m

 

Orien

Skiltposisjon markert på kart

Nei

Ja

Ja

 

terings-

Innganger til bygninger vist

Nei

Ja

Ja

 

skilt

Handikap-inngang vist

Nei

Ja

Ja

 

 

Reserverte handikap-P-plasser vist

Nei

Ja

Ja

 

13 Miljøhemning

 

Tabell 13

Parkering, gangveier, uteoppholdsareal for miljøhemning i uteområder

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Overflate

Løs

Hard, fast

Hard, fast, uten skader

Aller-

Avstand

Bjørk

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

gener

til beplantning

Hassel

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

 

 

Gran

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

 

 

Burot

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

 

 

Annen allergen-plante

(noter art)

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

Foru-

Trafikk, avstand

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

rens-

Industri, avstand

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

ning

Bussholdeplass, avstand

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

 

Parkering, avstand

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

 

Annet, avstand

Ca. 50 m el. mindre

50 – 100 m

Mer enn 100 m

 

Bygninger

21 Bevegelseshemning

Tabell 21 a

Hovedskjema/trasé for bevegelseshemning i bygninger

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Golv-

Hardt og jevnt

Ja

Ja

Ja

belegg

Sklisikkert

Hvor golvet ofte er vått *

Ja

Ja

 

Åpne fuger/spalter/riller/

Bredde

20 – 40 mm

10 – 20 mm

Mindre enn 10 mm

 

sprekker

Dybde

Mindre enn 20 mm

Mindre enn 20 mm

0 – 10 mm

Løs-

Passasjer

Bredde

0,8 – 0,9 m

0,9 – 1,1 m

Mer enn 1,1 m

ning

Snuplasser, diameter fri

golvplass

1,4 – 1,5 m

1,5 – 1,6 m

Mer enn 1,6 m

 

Nivåforskjeller

Maks

20 – 25 mm

10 – 20 mm

Ingen

f.eks. våtrom, inngangsparti, industri

 

Tabell 21 b

Elementer for bevegelseshemning i bygninger

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Dør/

port

Type

Sving, slag, skyv

Slag eller skyv

Slag eller skyv

 

Fri bredde

0,8 – 0,9 m

0,9 – 1,0 m

Mer enn 1,0 m

 

Sideplass ved låskant…På hengselside

for slagdør…….. På karmside

0,5 m

0,3 m

0,5 – 0,8 m

0,3 – 0,5 m

Mer enn 0,8 m

Mer enn 0,5 m

 

Sideplass ved alle fire sider for

skyvedør

0,3 m

0,3 m

0,3 m

 

Terskel

Maks 25 mm

15 – 25 mm, avfaset

≤ 15 mm, avfaset

 

Vrider/håndtak, høyde

0,8 – 1,15 m

0,8 – 1,15 m

0,85 – 0,95 m

 

Åpningskraft

10 – 20 N

(1,0 – 2,0 kg)

5 – 10 N

(0,5 – 1,0 kg)

Mindre enn 5 N

(0,5 kg)

Vindu

Vrider høyde

0,8 – 1,15 m

0,8 – 1,15 m

0,85 – 0,95 m

 

Åpningskraft

10 – 20 N

(1,0 – 2,0 kg)

5 – 10 N

(0,5 – 1,0 kg)

Mindre enn 5 N

(0,5 kg)

Rampe

Overflate

Fast, jevn, sklisikker

Fast, jevn, sklisikker

 

Bredde

0,9 – 1,1 m

(0,9 – 1,0 m i bolig)

Mer enn 1,1 m

Mer enn 1,1 m

 

Stigningsforhold

1:12 – 1:20

Mindre enn 1:20

Mindre enn 1:20

 

Repos

Ved topp og bunn

Ja

Ja

Ja

 

 

For hver 0,6 m høydeforskjell

Ja

Ja

Ja

 

 

Dimensjoner

1,4 m x 1,4 m

1,4 m x 1,4 m –

1,6 m x 1,6 m

Mer enn

1,6 m x 1,6 m

Trapp

Overflate

Fast, jevn, sklisikker

Fast, jevn, sklisikker

 

Bredde

0,9 – 1,1 m

Mer enn 1,1 m

Mer enn 1,1 m

 

Høyde opptrinn

160 – 180 mm

150 – 160 mm

150 – 160 mm

 

Dybde inntrinn

250 – 280 mm

280 – 300 mm

300 – 330 mm

 

To opptrinn + ett inntrinn = 620 ± 20 mm

Ja

Ja

Ja

 

Lik trinnhøyde og -dybde i hele trappa

Ja

Ja

Ja

 

Åpne opptrinn

Ja (inntil 50 mm

åpning)

Nei

Nei

 

Repos

1,3 – 1,4 m x

1,3 – 1,4 m

1,4 – 1,6 m x

1,4 – 1,6 m

Større enn

1,6 x 1,6 m

Trapp-/

På to sider

Ja

Ja

Ja

rampe-

Brystning

≤ 100 mm

åpning

Tett

Tett

rekk-

Høyde øvre håndlist

0,9 – 0,95 m

0,9 – 0,95 m

0,9 – 0,95 m

verk

Høyde nedre håndlist

0,7 – 0,75 m i

hovedtrapp +

rampe

0,7 – 0,75 m

0,75 m

 

Ende håndlist

300 mm forbi trapp

300 mm forbi trapp

 

Avstand håndlist/vegg

40 mm el. mer

40 mm el. mer

40 mm el. mer

 

Håndlist diameter

45 – 50 mm

45 – 50 mm

45 – 50 mm

Heis

Repos

Dimensjoner

1,4 m x 1,4 m

1,4 m x 1,4 m –

1,6 m x 1,6 m

Mer enn

1,6 m x 1,6 m

 

 

Heisgolv/repos

Sprang

15 – 25 mm

10 – 15 mm

Mindre enn 10 mm

 

 

 

Avstand

20 – 40 mm

10 – 20 mm

Mindre enn 10 mm

 

Dør

Fri bredde

0,8 – 0,9 m

0,9 – 1,0 m

Mer enn 1,0 m

 

 

Automatisk åpning/teleskopdører

Ja

Ja

Ja

 

Kupé

Dimensjoner

Bredde

x Dybde

1,1 – 1,35 m x

1,4 – 1,6 m

Min. 1,4 m x 1,6 m

Min. 1,4 m x 1,6 m

 

 

Håndlist

Nei

Ja

Ja

 

Betjen

Tilkallingsknapp på repos

Høyde

0,9 – 1,2 m

0,9 – 1,1 m

0,9 – 1,1 m

 

ings-

utstyr

Øverste knapp på

betjeningstablå i heiskupé

 

Høyde

 

0,9 – 1,2 m

 

0,9 – 1,1 m

 

0,9 – 1,1 m

 

 

Etasjeindikator i heiskupé

Høyde

1,8 – 2,0 m

1,8 – 2,0 m

1,8 – 2,0 m

Toalett-

Dør

Merket med atkomstymbol

Nei

Ja

Ja

rom

 

Bøyle på innsiden

Nei

Ja

Ja

(Golv-

Klosett-

Fri sideplass ved klosettskål

En side 0,8 – 0,9 m

Begge min. 0,9 m

Begge min. 0,9 m

belegg,

skål

Avstand fra forkant skål til vegg bak

0,7 – 0,85 m

Min. 0,85 m

Min. 0,85 m

passa-

 

Støttehåndtak høyde 0,7 – 0,8 m

Nei

Ja

Ja

sjer og

 

Høyde skål 0,46 – 0,50 m

Nei

Ja

Ja

dør, se

hoved-

Servant

Mål

Bredde

x Dybde

 

510 x 400 mm

 

Min. 560 x 430 mm

 

Min. 560 x 430 mm

skjema i

 

Høyde over golv

0,85 m

0,85 m

0,85 m

tabell
21 a
)

 

Avstand fra forkant servant til

vegg bak servant

Mindre enn 0,6 m

0,6 m el. mer

0,6 m el. mer

 

 

Ettgrepsarmatur med lang spak

Nei

Ja

Ja

Utstyr

Brytere/

stikkontakter

Høyde

0,9 – 1,1 m

0,9 – 1,1 m

0,9 – 1,1 m

 

Ringeapparat,

dørtelefon

Høyde

0,9 – 1,2 m

0,9 – 1,1 m

0,9 – 1,1 m

 

Telefon,

tastaturer

Høyde

0,6 – 0,8 m

0,6 – 0,8 m

0,6 – 0,8 m

 

Skranker

Høyde

0,8 – 0,9 m

0,8 m

0,8 m

 

22 Orienteringshemning

 

Tabell 22 a

Hovedskjema/trasé/rom for orienteringshemning i bygninger

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Miljø

Støy

Trafikkstøy

Noe

Svakt

Ingen

 

 

Brukere

Noe

Svakt

Ingen

 

 

Maskiner/teknisk anlegg

Noe

Svakt

Ingen

 

 

Bygg/arbeid

Noe

Svakt

Ingen

 

 

Etterklang

Lang

Kort

Kort

 

Lys

Flimmer

Nei

Nei

 

 

Blending

Nei

Nei

Nei

 

 

Jevn belysning

Ja

Ja

Over-

Himling

Blank/mønstret

Nei

Nei

flater

 

Støydemping

Ja

Ja

 

Vegg

Blank/mønstret

Nei

Nei

 

 

Støydemping

Ja

Ja

 

Golv

Blank/mønstret

Nei

Nei

 

Markeringer

Ved ev. nivåforskjeller

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

 

I golv ved dører

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

 

I golv ved glassvegg

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

 

I golv ved andre hindringer

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

 

Ledelinje

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Tabell 22 b

Elementer for orienteringshemning i bygninger

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Dør/

Type

Sving, slag, skyv

Slag el. skyv

Slag el. skyv

port

Markering på ev. glassfelt

Ja, h: 1,5 – 2,0 m

Ja, h: 1,5 – 2,0 m

og h: 0,85 – 1,0 m

Ja, h: 1,5 – 2,0 m

og h: 0,85 – 1,0 m

 

Tett dørblad: blank/reflekterende overflate

Ja

Nei

Nei

 

Dørblad el. belistning med kontrast

Nei

Ja

Ja

 

Terskel

Maks. 25 mm

15 – 25 mm, avfaset

Maks 15 mm, avfaset

 

Håndtak/vrider med kontrast

Nei

Ja

Ja

 

Navneskilt

ved låskant

i høyde

relieffskrift

Nei

Nei

Ja

1,4 – 1,5 m

Ja

Ja

1,4 – 1,5 m

Ja + blindeskrift

Vindu/

glass-

Markert glassfelt ved brystningshøyde mindre enn 0,5 m

Ja, h: 1,5 – 2,0 m

Ja, h: 1,5 – 2,0 m

og h: 0,85 – 1,0 m

Ja, h: 1,5 – 2,0 m og h: 0,85 – 1,0 m

felt

Solavskjerming

Nei

Ja

Ja

 

Vrider i kontrastfarge

Nei

Ja

Ja

Rampe

Overflate

Fast, jevn, sklisikker

Fast, jevn, sklisikker

 

Marker-

Topp av rampe

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

inger

Fot av rampe

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

 

Markert repos

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

 

Ledelinje

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

Trapp

Overflate

Fast, jevn, sklisikker

Fast, jevn, sklisikker

 

To opptrinn + ett inntrinn = 620 ± 20 mm

Ja

Ja

Ja

 

Lik trinnhøyde og -dybde i hele trappa

Ja

Ja

Ja

 

Markeringer på alle trinn

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Markeringer på repos

Nei

Kontrast

Kontrast og taktilt

 

Støydemping i trapperom

Ja

Ja

Ja

Rekk-

På to sider

Ja

Ja

Ja

verk

Åpninger i brystning

Maks. 100 mm

Nei

Nei

 

Håndlist markert

Nei

Kontrast

Kontrast

Heis

Repos

Heisgolv/repos

Sprang

15 – 25 mm

10 – 15 mm

Mindre enn 10 mm

 

 

 

Avstand

20 – 40 mm

10 – 20 mm

Mindre enn 10 mm

 

Dør

Markering

Nei

Kontrast

Kontrast

 

 

Automatisk åpning/teleskopdører

Ja

Ja

Ja

 

Betjen-ings-utstyr

Tilkallings-knapp på repos

Skrift i kontrastfarge

Relieffskrift

Bokstavhøyde

 

Nei

Nei

15 – 20 mm

 

Ja

Ja

Mer enn 20 mm

 

Ja

Ja + Blindeskrift

mer enn 20 mm

 

 

Betjeningstablå i heiskupé

Skrift i kontrastfarge

Relieffskrift

Bokstavhøyde

 

Nei

Nei

15 – 20 mm

 

Ja

Ja

Mer enn 20 mm

 

Ja

Ja+Blindeskrift

Mer enn 20 mm

 

 

Lydsignal

På repos

I heis

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja med tale

Ja med tale

 

 

Høyde til etasjeindikator i heiskupé

 

1,8 – 2,0 m

 

1,8 – 2,0 m

 

1,8 – 2,0 m

Toalett-

Golvbelegg, passasjer og dør, se hovedskjema i tabell 22 a

rom

Bøyle på dør i kontrastfarge

Ja

Ja

 

Armaturer

Servant i kontrastfarge

Ja

Ja

 

 

Klosettskål i kontrastfarge

Ja

Ja

 

 

Tappearmatur i kontrastfarge

Ja

Ja

 

 

Annet utstyr i kontrastfarge

Ja

Ja

Info/-

Skrift på monitor/info-skjerm god kontrast

Ja

Ja

kommu-

Tekst-telefon/telefon med forsterker

Ja

Ja

nika- sjons-

Teleslynge i forsamlingsrom

Kun i rom med høyttaleranlegg

Ja

Ja

utstyr

Ringeapp., calling i kontrastfarge

Ja

Ja

 

Brannvarsling med lydsignal

Ja

Ja

 

Brannvarsling med lyssignal

Ja

Ja

 

Brannvarsling over høyttaler

Nei

Ja

 

Brannvarsling med vibrator

Nei

Ja

Utstyr/-

innredn.

Brytere/stikkontakter i kontrastfarge

Ja

Ja

 

Fast innredning i kontrastfarge

Ja

Ja

 

Fast utstyr/innredning i ganglinjer gjennom rommet

Nei

Nei

Skilt/-

Fri høyde under utkraget/nedhengt

Min. 2,25 m

Min. 2,25 m

Min. 2,25 m

monitorer

Kontrast/belysning

God

God

 

Refleks

Ingen refleks

Ingen refleks

 

Bokstavhøyde (versaler)/leseavstand

Minimum bokstavhøyde

Min. 1/65

25 mm

Min. 1/65

25 mm

 

Relieffskrift plassert i rekkehøyde

Nei

Ja

Ja + Blindeskrift

 

23 Miljøhemning

 

Tabell 23

Hovedskjema/rom for miljøhemning i bygninger

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Inne-

Temperatur

18 – 26 °C

20 – 22 °C

20 – 22 °C

miljø

Trekk

Noe

Ingen

Ingen

 

Forurensning/lukt/røyk

Noe

Lite

ingen

 

Giftfrie/emisjonsfrie materialer

Lav/lav

Ja/lav

Ja/ja

 

Ventilasjon

Naturlig

Mekanisk

Balansert

Over-

Golv

Hardt og jevnt

Ja

Ja

flater/

 

Åpne fuger

Nei

Nei

støv-

Vegg

Hard og jevn

Ja

Ja

depoter

 

Åpne fuger/spalter

Nei

Nei

 

Himling

Fast/tett

Ja

Ja

 

 

Nedforet, tett

Ja

Ja

 

Horisontale

Mer enn 1,5 m over golv

Mer enn 2 m2

1 – 2 m2

Mindre enn 1 m2

 

flater *

Mindre enn 1,5 m over golv

Mer enn 2 m2

1 – 2 m2

Mindre enn 1 m2

Ren-

Rutinemessig daglig

Nei

Ja

Ja

hold

Rutinemessig hovedrengjøring

Nei

Ja

Ja

 

Rutinemessig rensing av ventilasjonsanlegg

Nei

Ja

Ja

Veiledende størrelser; må vurderes i forhold til rommets størrelse og bruk

 

Referanser

31 Utarbeidelse

Bladet er utarbeidet av Jon Christophersen. Anders Kirkhus har vært saksbehandler. Redaksjonen ble avsluttet november 2000.

 

32 Litteratur

321 Tilgjengelighetsmal. Delta-senteret. 2000 (se også http://www.delta.oslo.no/deltanett)

322 Christophersen, J. og Denizou, K. Tilgjengelige universiteter del 1. Byggforsk prosjektrapport nr. 271

323 Access Audits. Centre for Accessible Environments. London. 1999

324 Iwarsson, S. Enabler. Institutionen för samhällsmedisinske vetenskaper. Lunds universitet. 1997

325 Stations handbook. COST 335, European Commission, Directorate General for Transport. Brussels 2000

 

Materialet i dette dokumentet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Høst 2000 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Planlegging

220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 327.101 Skilting

Byggforvaltning

700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak

Relevante krav i byggteknisk forskrift

Vær obs på at anvisningen kan være utarbeidet i henhold til tidligere regelverk.

§ 8-1 Opparbeidet uteareal § 8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming § 8-3 Uteoppholdsareal § 8-4 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer § 8-5 Gangatkomst til bygning med boenhet § 8-6 Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming § 8-7 Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming § 8-8 Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst § 8-9 Trapp i uteareal § 8-10 Opphevet § 9-2 Helse- og miljøfarlige stoffer § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk § 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3 Krav om heis i byggverk § 12-4 Inngangsparti § 12-5 Sikkerhet i bruk § 12-6 Kommunikasjonsvei § 12-7 Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal § 12-9 Bad og toalett § 12-11 Balkong, terrasse og lignende § 12-13 Dør, port og lignende § 12-14 Trapp § 12-16 Rampe § 12-17 Vindu og andre glassfelt § 12-18 Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende § 13-6 Lyd og vibrasjoner § 13-7 Lys

Standarder

NS 3041:1986 Informasjonsskilt - Regler for detaljer og plassering
NS 3937:1981 Funksjonsmål for bruk av rullestol

Endringshistorikk

Utgave Ver Tittel Dato
Høst 2000 1.0 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede

Tilbaketrukket

Utgave
Høst 2000
Versjon
1.0
Tilbaktrukket
07.12.2023

Årsak

Deltasenterets veileder er utdatert.