Aktuelt

Bygg bolig for fugler

27.02.2018

Bygg bolig for fugler Hjelp fuglene med boligbygging når de kommer hjem fra Syden. Byggforskserien viser hvordan.


Vi har levert kunnskap til byggenæringen i 60 år

27.02.2018

Byggforskserien er godt kjent for byggenæringen i Norge. Gjennom 60 år har Byggforskserien bidratt til god kvalitet og riktig utførelse i alle typer bygninger. Og behovet for mer kunnskap bare øker.


Underlag for å velge naturstein i byggeprosjekter

01.02.2018

Hvilke natursteinstyper egner seg i bygninger og uteanlegg? Hva bør man spesifisere ved anbudsinnhenting og leveranser?


Kontinuerlig oppdatering – mindre justeringer og korrektur

01.02.2018

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere anvisningene. I noen tilfeller er det bare små endringer og korrektur.


Gode råd for bygging av midlertidige boliger av snø

01.02.2018

Byggforskserien har en egen anvisning med råd for deg som planlegger å bygge midlertidig bolig av snø.


Flere anvisninger er justert etter TEK17

21.12.2017

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere anvisningene. Flere anvisninger har nå blitt oppdatert i henhold til nytt regelverk i byggteknisk forskrift (TEK17).


Dette er forutsetningene for å bygge med prefabrikkerte bad

01.11.2017

Ny anvisning beskriver krav til oppbyggingen av våtromsmoduler, hvordan modulene må tilpasses til bygning og planløsning, og gir retningslinjer for montering.


Et behagelig termisk inneklima oppstår ikke av seg selv

01.11.2017

Opplevelse av trekk, kalde føtter og store forskjeller i temperatur kan gjøre at mange synes det termiske inneklimaet er ubehagelig.


Skrå eller flate tak, buet tak eller terrassetak? Velg riktig oppbygning

01.11.2017

Ut fra ønsket takform og aktuelt bruksområde for bygningen som planlegges, anbefaler vi egnet taktype: kompakt tak, tak med isolert takflate og luftet tekning, eller tak med kalde loftsrom.


Gjør ombygging til selvstendig boenhet lovlig

01.11.2017

Ved ombygging av småhus, kjeller eller loft kan det være aktuelt å etablere selvstendig boenhet. Velg riktig framgangsmåte, og få en godkjent ekstra bolig.


Svikt i snøfangere kan innebære risiko for personskader

01.11.2017

Feil type snøfanger og for dårlig innfesting slik at snøfangerne knekker eller løsner, kan i verste fall gjøre skadene ved takras større.


Kontinuerlig oppdatering – mindre justeringer og korrektur

01.11.2017

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere anvisningene. I noen tilfeller er det bare små endringer og korrektur.


Hvordan sette inn vindu i vegger av bindingsverk

17.10.2017

Skal vinduet plasseres langt ut eller lenger inn i veggen? Hvilke konsekvenser har plasseringen for utførelse og funksjon? Hva er riktig framgangsmåte?


Hvor kan du bruke brennbar isolasjon?

03.10.2017

Brannsikkerheten i bygninger kan svekkes dersom man bruker brennbar isolasjon på feil måte.


Undersøk betongens kvalitet og tilstand med strukturanalyse

03.10.2017

Hvordan dokumentere kvalitet, avdekke skadeårsaker og velge riktig rehabiliteringsmetode for betongen?


Velg riktige dimensjoner på takrenner og nedløpsrør

03.10.2017

Regnintensiteten på 0,015 l/s per m2 kan brukes som dimensjoneringsgrunnlag for de fleste stedene i Norge.


Slik beregner man U-verdier etter ISO 6946

03.10.2017

Anvisningen om hvordan man beregner U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) etter ISO 6946, er revidert.


Godt inneklima og redusert energibruk med behovsstyrt ventilasjon

18.09.2017

Ventilasjonsanlegg som måler luftkvaliteten i rommet og så tilpasser luftmengden, kan redusere energibruken uten at det går på bekostning av inneklimaet. Men det er viktig å stille presise krav når man bestiller løsningen.


Hvordan beregne nullutslippsbygninger (ZEB)

28.08.2017

Nå fins retningslinjer på norsk for beregning og dokumentasjon av nullutslippsbygninger, basert på forskningssenteret ZEBs arbeid.


Valg av type skillevegg mellom boenheter i vertikalt delte rekkehus

28.08.2017

En revidert anvisning gir grunnlag for å velge skillevegg mellom boenheter i vertikalt delte rekkehus av tre som tilfredsstiller aktuelle brannkrav og lydkrav.


Hvordan kontrollere solinnslipp, dagslys og blending

26.06.2017

Solskjerming er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene.


Er du ikke helt stø på betegnelsene for brannmotstand og brannklasser?

26.06.2017

Brannmotstanden til bygninger skal dokumenteres. Få en forståelig oversikt over brannklassifisering, hva alle forkortelsene betyr og hvordan de skal brukes.


Slik får du godt inneklima i yrkesbygninger

22.05.2017

Tørr luft, trekk, ubehagelig temperatur, dårlig luft: Både på skoler og på arbeidsplasser klager mange på inneklimaet, og på at det går ut over konsentrasjonen.


Sjekk om bygningen inneholder asbest før ombygging

22.05.2017

Er huset oppført eller rehabilitert før 1985 og skal bygges om? Unngå helserisiko og miljøfare før arbeidene starter: Finn ut hvor asbest kan forekomme og hvordan den kan fjernes på en sikker måte.


Er byggavfallet lovlig håndtert, og hva kan resirkuleres?

22.05.2017

Ved bygging og riving skal avfallet behandles miljøvennlig. Med en gjennomtenkt avfallsplan for kildesortering og resirkulering kan også kostnadene for å levere avfallet reduseres.


Finn alt på ett sted om sikker rømning ifra vindu

27.04.2017

Mulighet til å rømme fra bygning ut fra vindu kan redde liv ved brann. Er det tilrettelagt godt nok for slik rømning?


Lær om bygningsvern og kulturminner

25.04.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller tilbakeføre en bygning.


Hvordan bestemme riktige dimensjoner på vannrør

25.04.2017

Vannrør for tappevann skal ha tilstrekkelig vannmengde. Her er de to metodene for dimensjonering beskrevet trinn for trinn, med flere eksempler og med tabeller til å finne rørdimensjoner ut fra.


Sørg for at oppheng for kanaler og rør ikke blir svake ledd ved brann

25.04.2017

Komponentene i oppheng for kanaler, rør, ventilasjonsutstyr og kabelstiger skal ha brannmotstand i tilstrekkelig tid. Få oversikt over krav, og råd om dimensjonering og utforming.


Eldre byggebestemmelser forteller om byggekunstens utvikling

25.04.2017

Kunnskap om eldre lover og bestemmelser kan være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med forvaltning og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen.


Vet du hva måleenheten «en rast» betyr?

25.04.2017

Mange gamle måleenheter har levd videre også etter at det metriske systemet ble innført i Norge fra 1875. En nypublisert anvisning forteller hva ordene kommer av.


En lysgrav utvider mulighetene i kjelleren

25.04.2017

Lysgrav foran kjellervinduet i småhus gjør det mulig å sette inn større vindu og utnytte kjelleren til oppholdsrom.


Slik får du en vellykket fliskledd vegg

27.03.2017

Den reviderte anvisningen om flislegging av innvendige vegger har enda større fokus på planlegging og krav til underlaget. Nyere teknikker for å feste fliser i store formater er også vist.


Hvordan gjøre gamle vinduer mer lydisolerende

27.03.2017

Forbedring av lydisolasjonen i stedet for utskifting er særlig aktuelt der det er viktig å bevare de estetiske kvalitetene til gamle vinduer.


Hvor ofte krever bygningsdelene vedlikehold, og når bør de skiftes ut?

28.02.2017

Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror. Finn tidsintervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler i våre tabeller.


Kunnskap om gamle byggemåter går ikke i glemmeboka

28.02.2017

Håndverkerne som kan formidle nedarvet norsk byggetradisjon, blir stadig færre. Men anvisningene om eldre byggemetoder og byggeskikk viderefører denne kunnskapen.


Hvordan flytte et hus

28.02.2017

Hus kan flyttes – enten hele, i store deler, eller ved å demonteres i enkeltbiter og settes sammen igjen. Særlig for bygninger med antikvarisk verdi kan det være et alternativ til riving.


Er avflassende maling på husveggen tegn på råte?

28.02.2017

Når malingen skaller av på utvendige trevegger, trenger kledningen ettersyn. Undersøk om veggen bare må skrapes og males, eller om mer omfattende tiltak er nødvendig.


Finn tilstrekkelig kapasitet på forankring i murverk

17.02.2017

Ved innfesting av innredning og bygningsdeler i tegl- og lettklinkervegger, må man være sikker på at forankringen har tilstrekkelig kapasitet.


Lær om byggematerialene i gamle hus

17.02.2017

Få kunnskap og bli inspirert ved valg om å bevare, restaurere eller skifte ut gamle byggevareprodukter i en bygning.


Unngå feil ved ombygging av kjeller til boligrom

17.02.2017

Kjellerrom kan bli kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.


Velg tak som isolerer mot støy fra biltrafikk, fly og industri

17.02.2017

For de som skal prosjektere tak i omgivelser med plagsom utendørs støy, fins det nå nye måledata for ulike lydforbedrende løsninger.


Sørg for at ovner, brannmur og skorsteiner fungerer som de skal

17.02.2017

Konsekvensene av feil på skorsteiner og ovner kan bli store. Sjekk de siste rådene i fire anvisninger om ildsteder og skorsteiner som nå er justert.


Anbefalingene om impregnering og trebeskyttelse mot sopp og insekter er oppdatert

17.02.2017

Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper, og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i den ajourførte anvisningen om trebeskyttelsesmidler.


Sement og betong – få oversikten

01.04.2016

To anvisninger viser egenskaper og bruksområder for forskjellige typer sement og betong.


Presiseringer av reglene for skilter og reklame

01.04.2016

Anvisningen om utforming og plassering av skilter og reklame i bygningsmiljø er ajourført med justeringer om skiltstørrelse og søknadsplikt.


Kunnskap om gamle tak

01.04.2016

Alle som arbeider med bevaring og utbedring av tak på gamle bygninger, får nå en ryddig oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger i hver sin anvisning.


Oppdaterte anvisninger om bygningsplater

01.04.2016

Fem anvisninger om bygningsplater er revidert.


Hvordan dimensjonere og plassere mekanisk innfesting av takbelegg

01.04.2016

Rådene om valg, dimensjonering og plassering av mekanisk innfestingssystem for asfalttakbelegg og takfolie er oppgradert.


«TEK-sjekk Energi» oppdatert etter de nye energikravene

04.03.2016

Beregningsprogrammet «TEK-sjekk Energi» med bruksanvisning er oppdatert i henhold til nye energikrav som trådte i kraft 1. januar 2016, med en overgangsperiode på ett år.