Viktig med gode programmeringsprosesser i byggeprosjekter

En revidert anvising i Byggforskserien gir innføring i programmering av byggeprosjekter, med en kort beskrivelse av stegene i prosessen og hvilke aktører som er involvert.

Illustrasjonsfoto: Remy Eik / SINTEF
 
Byggforskserien 220.010 Programmering av byggeprosjekter beskriver den typiske programmeringsprosessen for store byggeprosjekter med en viss kompleksitet eller omfang. 

Byggeprosjektene kan både være ombygging og nybygging. I alle prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitetsnivå er det behov for programmering for å sikre at behov og funksjonskrav blir avklart og oppfylt.

– Det er tidlig i prosessen man har størst påvirkningsmulighet. Programmeringen innebærer små investeringer i forhold til totalkostnadene i byggeprosjektet, og disse investeringene kan spare både tid og kostnader senere i prosjektet, sier seniorrådgiver Luise Schlunk i SINTEF.

– Et felles verktøy

Arbeidet med anvisningen har vært et samarbeid mellom Statsbygg og SINTEF.

– For Statsbygg er det viktig med en god anvisning for programmering av byggeprosjekter. Dette vil være et felles verktøy for alle som skal utføre slikt arbeid. Anvisningen gjenspeiler de utfordringene vi møter i planlegging og gjennomføring av prosjektene våre. Samarbeidet med SINTEF støtter opp under Statsbyggs ønske om å bidra til profesjonalisering av BAE-næringen, sier seniorarkitekt Gine E. Støren i Statsbygg.

Hensikten med programmering

Programmeringen skal forenkle den etterfølgende prosjekteringen ved å framskaffe nødvendige avklaringer og beslutninger slik at det ferdige resultatet samsvarer med opprinnelige målsettinger.

– I programmeringsprosessen er det viktig å få registrert, utredet og avveid forventninger og krav til prosjektet før det legges for mange føringer gjennom bindende kostnadsrammer. Det er også viktig å identifisere motstridende interesser tidlig, slik at man unngår ressurskrevende konflikter senere, forklarer Schlunk. 
Prosesskartet viser stegene i programmeringsprosessen som leder fram til ferdig byggeprogram. Ill.: Byggforskserien

Viktig brukerinvolvering

– Et suksesskriterium for god programmering er at brukervirksomheten med representanter for enkeltbrukere er involvert i prosessen. Det er brukerne som har best kunnskap om egen virksomhet og hvilke krav og behov som skal beskrives i byggeprogrammet, sier Schlunk.

Brukervirksomhetens strategier og mål, samt eventuelle andre føringer legges til grunn for programmeringen. Kunnskap om aktuelle trender og utvikling vil også være et viktig grunnlag.

Mange brukervirksomheter og brukere har ingen eller liten erfaring med bygge- og programmeringsprosesser, og trenger en god innføring i hva som skal skje.

– Det er viktig å sikre at brukere med riktig kompetanse kan delta i prosessen på riktig tidspunkt, understreker Schlunk.

Byggeprogrammet – grunnlag for prosjektering og utførelse

Byggeprogrammet er resultatet av programmeringsprosessen. Det oppsummerer byggeprosjektets generelle rammebetingelser og definerer byggherrens overordnede føringer, samt funksjonskrav og tekniske krav. Det er grunnlaget for prosjektering og utførelse, og er et felles dokument for alle involverte aktører.

Et byggeprogram bør tematiseres og struktureres i kapitler som er logisk bygget opp og lett forståelig. Omfang og organisering bør være tilpasset prosjektets størrelse, kompleksitet og valg av gjennomføringsmodell og entrepriseform.

Anvisningen er utarbeidet av Statsbygg og SINTEF i fellesskap og henvender seg til byggherrer, oppdragsgivere og leietakere (brukervirksomheter), samt prosjekterende og rådgivere som skal gjennomføre programmering.
 
 

26.01.2022