§ 8-10

Opphevet

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 311.125 Snøskred. Skredfare og sikring 311.126 Sørpeskred. Skredfare og sikring 311.135 Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak 311.137 Løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering og sikringstiltak 311.146 Leirskred. Sikringstiltak 311.200 Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 515.162 Drikkevannsbrønner 517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer 517.421 Voller og skråninger 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.551 Skjerming av uteplasser 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg

Byggforvaltning

620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse