§ 8-1

Opparbeidet uteareal

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.300 Universell utforming. Oversikt 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

Byggdetaljer

513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplasser 514.114 Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 517.111 Treterrasser på terreng 517.112 Dekker på plasser og mindre veier 517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer 517.421 Voller og skråninger 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.551 Skjerming av uteplasser 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg

Byggforvaltning

620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse