§ 8-8

Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg 312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging 316.211 Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder 323.101 Atkomst og inngangsparti 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 379.413 Varemottak 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr 381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

Byggdetaljer

517.112 Belegg på mindre veger og plasser 517.341 Små skille- og støttemurer 517.342 Store støttemurer 517.421 Voller og skråninger 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.651 Carporter og små garasjer 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg