Abonnementsvilkår

Abonnement på Byggforskserien og/eller Byggebransjens våtromsnorm (BVN) (heretter kalt produktet)

Sist oppdatert: 09.2021
 

1. Generelt

Et abonnement er en avtale mellom kunden og SINTEF som gir bruksrett til produktet. Når du har akseptert og godkjent vilkårene kan du ta produktet i bruk.

Denne avtalen gjelder fra det tidspunkt du aksepterer vilkårene og gis tilgang til produktet ved hjelp av tilgangskode (brukernavn og passord). Tilgang til produktet gis ved tegning av abonnement på www.byggforsk.no, eller på annen måte ved henvendelse til SINTEF.

Avtalen gjelder inntil den skriftlig (e-post/brev) eller via Min side blir sagt opp av kunden. Avtalen kan også sies opp av SINTEF dersom avtalen misligholdes, for eksempel ved manglende betaling. Ved oppsigelse av abonnement opphører alle rettigheter og plikter i henhold til disse abonnementsvilkårene.

2. Fakturering, betaling

Første gangs abonnementsavgift innbetales umiddelbart etter opprettelse av abonnementet og gjelder for ett år. Abonnementsavgiften faktureres deretter årlig i samme måned. Innbetalt årsabonnementsavgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse eller reduksjon i antall brukere i inneværende periode.

Dersom nye brukere legges til i løpet av avtaleåret, sendes det umiddelbart tilleggsfaktura for resten av inneværende avtaleår. SINTEF har rett til å endre abonnements- og lisenspriser i henhold til generell prisstigning eller etter skriftlig varsel.

3. Fornyelse, varsel om fakturering

Abonnementet blir automatisk fornyet hvert år med mindre det blir sagt opp av kunden innen årsfakturering (skriftlig på e-post/brev eller via Min side). Omlag en måned før fakturering blir kunden varslet om fakturering per e-post. Kunden må innen en gitt frist gi beskjed om eventuell oppsigelse og andre endringer i abonnementet. Dette kan kunden gjøre selv via Min side, eller ved å kontakte SINTEF. Etter at faktura er sendt, er abonnementet blitt fornyet for ett år og må betales av kunden. Etter en purring og ytterligere ett varsel, blir alt utestående sendt til inkasso. Eventuelle rabattavtaler har ikke tilbakevirkende kraft, men vil gjelde fra og med neste hovedforfall.
 
Det er kundens ansvar å gi SINTEF beskjed om endringer i postadresse, e-postadresse og ved bytte av kontaktperson. Kunden kan selv gjøre endringer via Min side.

4. Bruksrett

Den enkelte brukers konto er personlig og skal knyttes til brukerens reelle e-postadresse. Det er ikke tillatt å videreselge, gi bort eller spre sin brukerinformasjon.

Et abonnement tegnes med det antall brukere kunden har behov for. Kunden fordeler selv tilganger til sine aktuelle brukere og kan over tid endre hvilke personer i firmaet som skal ha tilgang. Samme tilgang skal ikke benyttes av flere ansatte.

Det kreves eget abonnement for firmaer som har eget organisasjonsnummer. Foreninger, nettverk, medlemsorganisasjoner og andre sammenslutninger av firmaer kan ikke tegne abonnement og distribuere brukertilganger til medlemsbedrifter, eller ansatte i andre firma. SINTEF skal ha et direkte kundeforhold til hvert enkelt firma.

5. Opphavsrett

Materialet i Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF er enhver eksemplarframstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning den er hjemlet i lov eller tillatt gjennom Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Kunden har rett til å skrive ut til papir og ellers bruke informasjonen i sitt arbeid. Innholdet kan imidlertid ikke inngå i noen form for massedistribusjon uten skriftlig avtale med SINTEF. Som massedistribusjon regnes brosjyrer, bøker, kompendier, publiserte rapporter og publikasjoner samt publisering av innhold fra produktet på internett.

6. Ansvar

Innholdet på nettstedet byggforsk.no er i samsvar med kjent viten, og gjeldende regelverk og standarder da arbeidet med publikasjonen ble avsluttet. SINTEF tar ikke ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse i informasjonen som er gitt på dette nettstedet, og tar ikke ansvar for tap eller ødeleggelser som følge av tilgang til eller bruk av nettstedet eller dets innhold. SINTEF forutsetter at innholdet brukes av personer med nødvendig faglige kompetanse, og som forstår de begrensninger og forutsetninger som er lagt til grunn. Feil tolkning og bruk av innholdet på dette nettstedet er ikke SINTEFs ansvar.