Om Byggforskserien

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Løsningene i Byggforskserien er veldokumenterte og robuste, de kan brukes over hele landet og de oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK). 
 
Byggforskserien inneholder:
  • Ca. 800 gjeldende anvisninger for utforming og utførelse av konstruksjoner og arealer
  • Arkiv med utgåtte anvisninger
 
Byggforskserien er basert på SINTEFs kunnskap fra forskning og utvikling, materialprøving i lab., produktsertifisering, teknisk godkjenning og byggskadesaker samt erfaringsgrunnlag fra byggenæringen.
 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anbefaler å bruke Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling.

 

Hvorfor bruke Byggforskserien?

 
Som prosjekteringsgrunnlag
Anvisningene beskriver prinsipper og nødvendige ytelser som bør legges til grunn ved prosjektering. Anvisningene har løsningseksempler som kan bearbeides til å passe inn i det enkelte prosjekt.
 
Som arbeidsbeskrivelse 
Anvisningene kan legges til grunn for tegninger og beskrivelser eller direkte på byggeplassen som arbeidsbeskrivelse. 
 
Hvis det fins likeverdige løsninger eller materialkombinasjoner for samme detaljer, viser Byggforskserien ofte alternativer.
 
Som dokumentasjon i byggesaken
Henvisning til løsninger i anvisningene kan tjene som dokumentasjon for prosjektering og utførelse i byggesaken. 
Ved alle henvisninger bør man oppgi figurnummer, anvisningsnummer, samt årstall for utgivelse. Årstallet er viktig, idet anvisningene blir revidert uten at nummeret endres. Utgåtte anvisninger fins i Byggforskseriens historiske arkiv.
 

Byggforskserien og regelverket

 
Anbefalingene og løsningene i Byggforskserien oppfyller krav i byggteknisk forskrift (TEK) og andre lover og forskrifter som det er henvist til. Og Byggforskserien går lenger: Serien viser også løsninger og anbefalinger på områder som lov og forskrift ikke omtaler.
Byggforskserien henviser til norske og internasjonale standarder der det er hensiktsmessig. 
Byggforskserien er innarbeidet i bygge- og anleggsbransjen som rettesnor for god byggeskikk og håndverksmessig utførelse, men er ikke lovverk. På noen områder anbefaler serien løsninger som er bedre enn minstekravene i lov og forskrifter. Det er ikke "forbudt" å bruke andre løsninger enn de som er vist i Byggforskserien, men da må man selv dokumentere at løsningene oppfyller lov- og forskriftskrav.
 

Slik finner du fram i Byggforskserien

 
Byggforskserien er delt inn i tre delserier: 
  • Planlegging (grønn serie) omfatter informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, forslag til planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
  • Byggdetaljer (blå serie) beskriver tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer, materialvalg og materialegenskaper, samt hvordan oppfylle krav til egenskaper som energibruk, lydforhold og brannsikkerhet. Byggdetaljer inneholder også det teoretiske grunnlaget for en del av emnene.
  • Byggforvaltning (gul serie) omfatter oppgaver og funksjoner som er nødvendig for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold, skadevurdering, utbedring og ombygging. 
Byggforskseriens nummersystem er forløperen til Bygningsdelstabellen. Du finner f.eks. alle anvisninger om nye vegger under 523.xxx og om eksisterende vegger under 723.xxx. Men en del temaer går på tvers av inndelingen i bygningsdeler. Under inngangen "Tema" har vi gruppert anvisninger etter fagområder, uavhengig av nummersystemet.
 

Hvem lager Byggforskserien?

SINTEF utvikler og utgir anvisningene i Byggforskserien. Anvisningene utarbeides av egne forskere eller i samarbeid med andre institusjoner og eksterne rådgivere. 
 
Kvalitetssikring
Alle anvisninger kvalitetssikres både internt og av eksterne fagmiljøer. Nyutgivelser og større revisjoner blir i tillegg gjennomgått av et eget utvalg med eksterne medlemmer. Utvalget er bredt sammensatt med representanter for byggenæringen, undervisning og myndighetene. 
 
Kontinuerlig oppdatering
Nye forskrifter og standarder, nye materialer, metoder, erfaringer og viten gjør at anvisningene revideres og Byggforskserien suppleres med stadig nye anvisninger. Vi legger store ressurser i å holde Byggforskserien oppdatert. Utgivelsestidspunktet er angitt øverst på hver anvisning, og anvisningen bygger på gjeldende regelverk og standarder på utgivelsestidspunktet. Det fins anvisninger av eldre dato som fortsatt kan ha stor nytte for brukeren, men innholdet må alltid vurderes opp mot nyeste regelverk.

Noen ganger blir anvisninger tatt ut av Byggforskserien. Årsaken kan være at innholdet er foreldet eller at anvisningen er erstattet av en anvisning med annet nummer. Utgåtte anvisninger og tidligere utgaver av gjeldende anvisninger er tilgjengelig i Byggforskseriens arkiv.

 

Forslag til nytt innhold?

 
Alle kan foreslå nye temaer til Byggforskserien. Forslag som kommer utenfra, blir tatt vel imot og oppfattes som viktig respons på Byggforskserien.
 

Byggforskseriens historie