Abonnementsvilkår for studentabonnement

 
Abonnementsvilkår for studentabonnement på Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm (BVN) (heretter kalt produktet)

 

1. Generelt

Et studentabonnement er en avtale mellom kunden og SINTEF Byggforsk som gir bruksrett til produktet. Når du har akseptert og godkjent vilkårene kan du ta produktet i bruk.

Denne avtalen gjelder fra det tidspunkt du aksepterer vilkårene og gis tilgang til produktet ved hjelp av tilgangskode (brukernavn og passord). Tilgang til produktet gis ved tegning av abonnement på www.byggforsk.no. Avtalen gjelder i 12 måneder fra og med den måneden produktet blir kjøpt.

Avtalen kan sies opp av SINTEF Byggforsk dersom avtalen misligholdes. Ved oppsigelse av abonnement opphører alle rettigheter og plikter i henhold til disse abonnementsvilkårene.
 

2. Betaling

Abonnementsavgiften innbetales umiddelbart med kort ved opprettelse av abonnementet og gjelder for ett år. Innbetalt årsabonnementsavgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse i inneværende periode.


3. Fornyelse

Ved utgangen av 12-måneders perioden får du et varsel på epost om at perioden er i ferd med å løpe ut. Du må deretter selv aktivt forlenge perioden for ytterligere ett år. Du må da betale for en ny 12-måneders periode. Dersom du ikke foretar deg noe vil abonnementet løpe ut og tilgangen kobles fra.
 

4. Bruksrett

Den enkelte brukers konto er personlig og skal knyttes til brukerens reelle e-postadresse. For studentabonnement må man ha en gyldig epostadresse utstedt fra sitt studiested.

Det er ikke tillatt å videreselge, gi bort eller spre sin tilgangskode til andre. Samme tilgangskode skal ikke benyttes av flere personer.
 

5. Opphavsrett

Materialet i Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarframstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning den er hjemlet i lov eller tillatt gjennom Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Kunden har rett til å skrive ut til papir og ellers bruke informasjonen i sitt skolearbeid. Innholdet kan imidlertid ikke inngå i noen form for massedistribusjon uten skriftlig avtale med SINTEF Byggforsk. Som massedistribusjon regnes brosjyrer, bøker, kompendier, publiserte rapporter og publikasjoner samt publisering av innhold fra produktet på internett.